Skip to main content

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky novenabrezie.sk

NOVÉ NÁBREŽIE, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 97/42
058 01 Poprad, Slovensko

info@novenabrezie.sk

IČO: 52690385
IČ DPH: SK2121111949

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.novenabrezie.sk.

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia záujemcov o nehnuteľnosti v projekte Nové Nábrežie
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o nehnuteľnosti alebo služby v projekte Nové Nábrežie, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia záujmu o nehnuteľnosť, komunikáciu so zákazníkom, záujemcom o nehnuteľnosť), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia záujmu o nehnuteľnosť a komunikáciu so zákazníkom, prípadne záujemcom o nehnuteľnosť)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov a záujemcov o nehnuteľnosť, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o nehnuteľnosť alebo o službu očakáva, resp. ktoré sú potrebné pre ďalšiu komunikáciu so záujemcom o nehnuteľnosť.
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa, záujemca o nehnuteľnosť a produkt, ako dotknuté osoby sú povinné uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  informáciu o spôsobe ochrany osobných údajov.